عمل قلب دختر

رو به او گفت: میدونی کی قلبش رو به تو هدیه کرده؟

دختر: بی درنگ یاد پسر افتاد و اشک از دیدگانش جاری شد:

آخه چرا؟؟؟؟؟؟ چرا به من کسی چیزی نگفته بود ،

چرا جونش را ، چرا قلبش را به من داد
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

و بی امان گریه میکرد

پرستار: شوخی کردم بابا این چرت و پرتها مال اینترنت و کتابهاست !رفته دستشویی .... الان میاد...

 

 

چیه فکر کردی پسره قلبشوباید به دختره باید بده؟؟؟؟خیلی رو داری...

/ 1 نظر / 9 بازدید

سوگند @ از بس دختار کوسخولن فکرکرد پسره قلبشو داده [خنده]