دنیای کودکی

تو دنیای کودکان هر کی زودتر بگه دوست دارم برنده است

ولی تو دنیای بزرگترها هرکی زودتر بگه دوست دارم بازنده است

کودک باش و نباز...

زندگی میکنم ...
حتی اگر بهترین هایم را از دست بدهم!!!
چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر را برایم میسازد
بگذار هر چه از دست میرود برود؛
من آن را میخواهم که به التماس آلوده نباشد،
حتی زندگی را ...

/ 1 نظر / 15 بازدید